OC Księgowego

Przedmiot i zakres

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1576).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:

  • 15.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego,
  • 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • 5.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Kwoty, o których mowa wyżej, są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Korzyści

  • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową, a jednocześnie spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości,
  • pewność i bezpieczeństwo, gdyż w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej ubezpieczyciel wypłaci jej należne odszkodowanie.

Wniosek ubezpieczeniowy - kliknij tutaj.

.
Zamów ofertę!