Ubezpieczenia firmy, OC działalności

Ubezpieczenie firmy

Decydując się na ubezpieczenie Przedsiębiorca eliminuje ryzyko strat i kosztów związanych z możliwością wystąpienia różnych – niezależnych od niego zdarzeń, których skutki mogą okazać się bardzo dotkliwe zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. Ubezpieczając firmę można dobrać zakres, sumy i warianty zgodnie z potrzebami oraz możliwościami.

Zakres ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia firmy to ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (pożaru i innych żywiołów) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku.

Oprócz podstawowego zakresu ochrony stosuje się również rozszerzenia ubezpieczenia od min:

 • zalania,
 • przepięcia,
 • uszkodzenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • uszkodzeń i awarii maszyn elektrycznych,
 • dewastacji, wandalizmu,
 • błędu użytkownika oprogramowania,
 • utraty danych, utraty oprogramowania,
 • katastrofy budowlanej,
 • uderzenia pojazdu,
 • rozmrożenia towarów,
 • odpowiedzialności cywilnej – tzw. OC działalności np.:
  • OC najemcy,
  • OC zarządcy nieruchomości,
  • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • OC pracodawcy,
  • OC firmy deliktowe,
  • OC firmy kontraktowe i inne,
  • OC przewoźnika w ruchu krajowym/międzynarodowym,
  • OC z tytułu posiadania wózków widłowych,
  • OC podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną,
  • OC podmiotów prowadzących hotele,
  • I inne..

System ubezpieczenia mienia firmy

Ubezpieczając mienie firmowe należy rzetelnie określić sumy ubezpieczenia poszczególnych składników majątku, a także wybrać system ubezpieczenia.

Do wyboru są zazwyczaj:

 • system ubezpieczenia na sumy stałe - ubezpieczenie dotyczy całkowitej wartości mienia. Każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia. System stosuje się, gdy mienie jest zgromadzone w jednej lokalizacji oraz w przypadku ruchomości o niewielkiej wartości,
 • system ubezpieczenia solidarnie na sumy stałe - ubezpieczenie dotyczy całkowitej wartości mienia bez podziału na lokalizacje. Ochroną objęte jest mienie ruchome zlokalizowane w kilku różnych miejscach, pod warunkiem że całość ujęta jest we wspólnej księgowości,
 • system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - ubezpieczenie dotyczy mienia ruchomego o wartości odpowiadającej maksymalnej potencjalnej stracie, która mogłaby być następstwem jednego zdarzenia losowego. System stosuje się, gdy istnieje małe ryzyko wystąpienia szkody całkowitej, np.: w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • system ubezpieczenia na sumy zmienne - ubezpieczenie dotyczy przewidywanej najwyższej dziennej wartości środków obrotowych jakie mogą zostać zgromadzone w określonym miejscu w czasie obowiązywania umowy. Dotyczy on najczęściej środków obrotowych, gotówki i mienia w transporcie.

Co możecie Państwo ubezpieczyć, aby kompleksowo zabezpieczyć swoją firmę (do wyboru w zależności od potrzeb)?

 1. Mienie:
   Ochrona majątku firmy od ryzyka utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem:
  • ubezpieczenie budynków,
  • ubezpieczenie maszyn i sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie urządzeń oraz przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
  • ubezpieczenie środków obrotowych,
  • ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie,
  • ubezpieczenie gotówki oraz ubezpieczenie środków pieniężnych w transporcie,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo),
  • ubezpieczenie rzeczy najmowanych,
  • ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację wynajętych pomieszczeń,
  • ubezpieczenie flotowe firmy (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów firmowych od kradzieży, OC, Autocasco, NNW, Assistance),
  • ubezpieczenie mienia pracowników oraz innych osób przyjętego w celu wykonania usługi wchodzącej w zakres działalności (np. naprawa czy sprzedaż).
 2. Ryzyka związane z działalnością firmy/ OC firmy, OC działalności:
  • ubezpieczenie straty finansowej / ubezpieczenie utraty zysku,
  • ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych,
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności (gdy wskutek wykonywania czynności zawodowych wyrządzona zostanie szkoda, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, Towarzystwo wypłaca odszkodowanie podmiotowi, który tej szkody doznał),
  • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii,
  • ubezpieczenia firm w zakresie dodatkowych kosztów działalności w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu,
  • ubezpieczenie ryzyka budowlano – montażowego,
  • gwarancje ubezpieczeniowe:
   • gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
   • gwarancja zapłaty wadium,
   • gwarancja zwrotu zaliczki,
   • gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych i handlowych,
   • gwarancja zapłaty za roboty budowlane,
   • gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek,
   • gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych,
   • gwarancje kontraktowe zabezpieczające inwestycje/projekty współfinansowane ze środków UE,
   • gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego z tytułu świadczonych usług turystycznych.
 3. Pracodawcę i pracowników firmy:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
  • pracownicze ubezpieczenia grupowe NNW,
  • ubezpieczenia na życie pracowników firmy,
  • pracownicze ubezpieczenia medyczne.
.
Zamów ofertę!