OC Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Przedmiot i zakres

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 205 poz.1358). 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.
W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 25.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Korzyści:

  • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  • minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową, a jednocześnie spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • pewność i bezpieczeństwo, gdyż w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej ubezpieczyciel wypłaci jej należne odszkodowanie.

Wnioski ubezpieczeniowe - kliknij tutaj.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, oddzwonimy i przygotujemy ofertę.

Skontaktuj się z nami:

.
Zamów ofertę!