Ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowych

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz podmioty zarządzające zasobami mieszkaniowymi działają w imieniu i na rzecz lokatorów. Powierzenie zarówno obsługi jak i ochrony ubezpieczeniowej we właściwe ręce jest sprawą zasadniczą, ponieważ stanowi o bezpieczeństwie w zasobach, a tym samym rozsądnym zarządzaniu ryzykiem. Ubezpieczenie odpowiednio dobrane jest kompleksową ochroną całego majątku Spółdzielni oraz Odpowiedzialności Cywilnej.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek stanowiący własność SM zgłoszony do ubezpieczenia min.:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz Instalacjami,
 • części  wspólne budynków wielomieszkaniowych, ich stałe elementy wykończeniowe i wyposażenia,
 • budowle,
 • garaże podziemne,
 • dźwigi /windy/,
 • szyby i przedmioty szklane w częściach wspólnych,
 • urządzenia elektryczne i elektroniczne /kamery, monitoringi, itp.,
 • majątek w posiadaniu SM /wyposażenie biura / na podstawie tytułu prawnego związany z prowadzoną działalnością,
 • gotówka w kasie,
 • majątek prywatny pracowników,
 • OC Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • OC Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Dodatkowo można wprowadzić klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia np. o:

 • terroryzm,
 • wandalizm, dewastacja,
 • graffiti,
 • maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych,
 • przepięcia,
 • strajki i zamieszki,
 • koszty rzeczoznawców,
 • dodatkowe koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa,
 • dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych.

OC możemy rozszerzyć o następujące klauzule:

 • przepięcia i zalanie,
 • OC Pracodawcy,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań.
 • OC Najemcy,
 • OC szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • OC Organizatora Imprez Masowych,
 • OC przechowawcy.

Zakres ubezpieczenia:

 • pożar,
 • wybuch,
 • uderzenie pioruna,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • huragan
 • powódź,
 • śnieg,
 • lawina,
 • uderzenie pojazdu powietrznego,
 • uderzenie pojazdu lądowego,
 • zapadanie się ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • trzesięnie ziemi,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • akty terroru,
 • koszty akcji  ratowniczej  związane z powyższymi zdarzeniami,
 • katastrofa budowlana,
 • pękanie mrozowe,
 • wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technicznych,
 • awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej lub c.o.,
 • oraz najczęściej jako klauzule dodatkowe:
  • sadza,
  • dym,
  • przepięcia,
  • dewastacja,
  • ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyka,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami,
 • OC Zarządu i Rady Nadzorczej.

Kompleksowe ubezpieczenie obejmie odpowiedzialność cywilną deliktową za  szkody wyrządzone osobom trzecim, a także członkom ubezpieczanej wspólnoty, z możliwością ich rozszerzenia o klauzule dodatkowe.

Propozycja współpracy

Asekur Partner zapewnia stałą obsługę w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego Spółdzielni Mieszkaniowych  na którą składa się:

 1. coroczna analiza ofert ubezpieczeniowych majątku Spółdzielni Mieszkaniowych z wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie warunków, cen i procedury likwidacji szkód,
 2. występowanie w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych w celach negocjacji ofert jak i w przypadku dochodzenia roszczeń.

Przygotowujemy wstępną propozycję ubezpieczenia w wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych celem omówienia ofert.

Współpracujemy z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowych w kwestii składania wniosków odszkodowawczych i dochodzenia roszczeń, zapewniając stałą pomoc i analizę szkód zgłaszanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Asekur Partner nie pobiera wynagrodzenia od Spółdzielni Mieszkaniowych.

W celu otrzymania ofert ubezpieczenia majątku Spółdzielni Mieszkaniowych należy przedstawić wykaz majątku do ubezpieczenia.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ustalenie wartości odtworzeniowej budynków do ubezpieczenia:

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/364/361/Wskaznik_przeliczeniowy.html

Wnioski ubezpieczeniowe - kliknij tutaj.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, oddzwonimy i przygotujemy ofertę.

Skontaktuj się z nami:

.
Zamów ofertę!