Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Ubezpieczenie to adresowane jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielomieszkaniowych.

Powierzenie zarówno obsługi jak i ochrony ubezpieczeniowej we właściwe ręce jest sprawą zasadniczą, ponieważ stanowi o bezpieczeństwie w zasobach, a tym samym rozsądnym zarządzaniu ryzykiem. Ubezpieczenie odpowiednio dobrane jest kompleksową ochroną całego majątku Wspólnoty oraz jej Odpowiedzialności Cywilnej.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek stanowiący własność  WM zgłoszony do ubezpieczenia min.:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz instalacjami,
 • części  wspólne budynków wielomieszkaniowych , ich stałe elementy wykończeniowe i wyposażenia,
 • budowle,
 • garaże Podziemne,
 • dźwigi /windy/,
 • Szyby i przedmioty szklane w częściach wspólnych,
 • urządzenia elektryczne i elektroniczne /kamery, monitoringi, itp.,
 • majątek w posiadaniu WM /wyposażenie biura / na podstawie tytułu prawnego związany z prowadzoną działalnością,
 • gotówka w kasie,
 • majątek prywatny pracowników,
 • OC Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • OC Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Dodatkowo można wprowadzić klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia np. o:

 • terroryzm,
 • wandalizm, dewastacja,
 • graffiti,
 • maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych,
 • przepięcia,
 • strajki i zamieszki,
 • koszty rzeczoznawców,
 • dodatkowe koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa,
 • dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych.

OC możemy rozszerzyć o następujące klauzule:

 • przepięcia i zalanie,
 • OC Pracodawcy,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań,
 • OC Najemcy,
 • OC szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • OC Organizatora Imprez Masowych,
 • OC przechowawcy.

Zakres ubezpieczenia

 • pożar,
 • wybuch,
 • uderzenie pioruna,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • huragan
 • powódź,
 • śnieg,
 • lawina,
 • uderzenie pojazdu powietrznego,
 • uderzenie pojazdu lądowego,
 • zapadanie się ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • trzesięnie ziemi,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • akty terroru,
 • koszty akcji  ratowniczej  związane z powyższymi zdarzeniami,
 • katastrofa budowlana,
 • pękanie mrozowe,
 • wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technicznych,
 • awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej lub c.o.,
 • oraz najczęściej jako klauzule dodatkowe:
  • sadza,
  • dym,
  • przepięcia,
  • dewastacja,
  • ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyka,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami,
 • OC Zarządu i Rady Nadzorczej.

Kompleksowe ubezpieczenie obejmie odpowiedzialność cywilną deliktową za  szkody wyrządzone osobom trzecim, a także członkom ubezpieczanej wspólnoty, z możliwością ich rozszerzenia o klauzule dodatkowe.

Propozycja współpracy

Asekur Partner zapewnia stałą obsługę w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego Wspólnot Mieszkaniowych  na którą składa się:

 1. Coroczna analiza ofert ubezpieczeniowych majątku Wspólnot Mieszkaniowych z wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie warunków, cen i procedury likwidacji szkód.
 2. Występowanie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w celach negocjacji ofert jak i w przypadku dochodzenia roszczeń.

Przygotowujemy wstępną propozycję ubezpieczenia z wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych celem omówienia ofert. Współpracujemy z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych w kwestii składania wniosków odszkodowawczych i dochodzenia roszczeń, zapewniając stałą pomoc i analizę szkód zgłaszanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Asekur Partner nie pobiera wynagrodzenia od Wspólnot Mieszkaniowych.

W celu otrzymania ofert ubezpieczenia majątku Wspólnot Mieszkaniowych należy przedstawić  wykaz majątku do ubezpieczenia.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ustalenie wartości odtworzeniowej budynków do ubezpieczenia:

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/364/361/Wskaznik_przeliczeniowy.html

Wnioski ubezpieczeniowe - kliknij tutaj.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, oddzwonimy i przygotujemy ofertę.

Skontaktuj się z nami:

.
Zamów ofertę!