Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych każdy właściciel samochodu w Polsce ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - OC.

Niniejsza ustawa nakłada  obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany - nawet wtedy, gdy nikt nie korzysta z tego  pojazdu przez dłuższy czas. Umowę  ubezpieczenia można rozwiązać wyłącznie w przypadkach określonych w  ustawie - zazwyczaj, gdy dojdzie do wyrejestrowania bądź kasacji pojazdu. Jeżeli chcecie Państwo zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to dotychczasową umowę trzeba wypowiedzieć co najmniej 1 dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok; wyjątkiem jest sytuacja w której nie została opłacona w całości  składka za mijający okres 12 miesięcy

Po dokonaniu zakupu samochodu, należy w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna pojazdu, wypowiedzieć przekazaną przez sprzedającego polisę, lub przepisać ją na swoje dane. Jeśli się tego nie zrobi, polisa sprzedającego auto, będzie automatycznie przepisana na nowego właściciela samochodu. Należy zatem pamiętać, aby na czas wypowiedzieć umowę OC, oraz aby nie zawrzeć podwójnie polisy OC.

Po sprzedaży samochodu warto poinformować zakład ubezpieczeń oraz urząd komunikacyjny o tym fakcie przedstawiając umowę kupna-sprzedaży lub fakturę.

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC

 Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej:

Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Kary za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Osoba, która pomimo obowiązku nie zawarła umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jest obowiązana wnieść opłatę (karę). Wysokość kary w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za niespełnienie powyższego obowiązku, począwszy od roku kontroli rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 r. stanowi równowartość:

  • samochody osobowe - dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  - trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto pamiętać, iż w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
  • 50 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
  • 100 % opłaty w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wysokość opłat za dany rok podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku. Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Opłata (kara) za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 Do wydruku/ściągnięcia:

  • wypowiedzenie OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń
  • wypowiedzenie OC nabywcy
  • zgłoszenie sprzedaży pojazdu do Zakładu Ubezpieczeń
  • zgłoszenie sprzedaży pojazdu do Urzędu Komunikacyjnego

Wypełnij formularz ubezpieczenia