NNW kierowcy i pasażerów

 

Przedmiot ubezpieczenia NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszcz꬜liwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy. Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie samochodzie.

Zakres ubezpieczenia NNW

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Osobami ubezpieczonymi są kierujący pojazdem oraz pasażerowie w ilości zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia można wybrać. Maksymalna i minimalna jej wysokość jest różna w poszczególnych towarzystwach.

Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dodatkowe informacje

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia:

  • z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • koszty pogrzebu,
  • koszty nabycia protez oraz wyrobów medycznych,
  • koszty zawodowego przeszkolenia inwalidów.

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

.
Zamów ofertę!