Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco - w skrócie AC - gwarantuje wypłatę odszkodowania jeśli samochód lub elementy jego wyposażenia zostaną skradzione lub ulegną uszkodzeniu w wyniku wypadku, zderzenia, pożaru, powodzi, działania żywiołów lub innego zdarzenia losowego, a także wandalizmu.

Przedmiot ubezpieczenia AC

Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

Zakres odpowiedzialności AC

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU), dlatego zawierając ubezpieczenie zwróćcie Państwo uwagę na zakres ochrony oraz:

  • właściwie określoną wartość pojazdu – sumę ubezpieczenia,
  • wariant ubezpieczenia - czy zakres obejmuje zarówno stłuczki jak i kradzież,
  • udziały własne - ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania,
  • wyłączenia odpowiedzialności - kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania,
  • wykupienie amortyzacji - czy naprawa może odbywać się na bazie nowych, oryginalnych części,
  • czy polisa obejmuje usługi Assistance.

Zakres terytorialny AC

Ubezpieczeniem zazwyczaj objęte są szkody zaistniałe na terenie RP oraz innych państw Europy za wyjątkiem szkód kradzieżowych zaistniałych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Za opłatą dodatkowej składki można ochronę rozszerzyć, lub ograniczyć jedynie do terenu RP, dzięki czemu składka jest niższa.

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy i wygasa ona automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

 

.
Zamów ofertę!