Ubezpieczenie OC

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC

Każdy właściciel samochodu w Polsce ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w skrócie OC. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania. Zakres ubezpieczenia OC jest określony przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych, dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

W przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Wypowiedzenie OC

Jeżeli chcecie Państwo zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to dotychczasową umowę trzeba wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok.

Druk wypowiedzenia oraz informacje o konsekwencjach braku OC znajdziecie Państwo w zakładce porady, dokumenty.

Wypełnij formularz ubezpieczenia

.
Zamów ofertę!