NNW – suma ubezpieczenia, wysokość świadczenia

Zakład Ubezpieczeń wypłaca świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę jego odpowiedzialności – stanowi ona maksymalną wysokość świadczenia, które może być wypłacone z ubezpieczenia NNW każdemu z ubezpieczonych, a w...

Suma ubezpieczenia, a wartość pojazdu

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia autocasco przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń zadaje pytanie o wartość pojazdu, na podstawie której nie tylko określa sumę ubezpieczenia, ale również wysokość składki. Podanie wartości pojazdu wyższej niż...

Ubezpieczenia turystyczne – czy korzystać

Ubezpieczenia turystyczne nie są ubezpieczeniami drogimi, a zapewniają bezpieczeństwo podczas turystycznych wyjazdów. Cena za dwutygodniową ochronę w zależności od wariantu tj. zakresu świadczeń i wysokości limitów na poszczególne z nich oscyluje...

Ubezpieczenie AC – jak uniknąć błędów?

AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. Casco chroni Państwa m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od Was (kradzież, wandalizm...