Jak zyskasz?

Jak skorzystać ze zniżki rodzica lub innej osoby?

Aby osoba nie posiadająca zniżek mogła skorzystać z ulg innej osoby, musi ona stać się współwłaścicielem pojazdu. Można to zrobić od razu przy zakupie – umowa lub faktura wystawiana jest na współwłaścicieli, bądź później – w formie umowy darowizny. Większość firm ubezpieczeniowych bierze pod uwagę wypracowane, najkorzystniejsze zniżki jednego ze współwłaścicieli. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie to ma niekorzystne konsekwencje; w przypadku szkody każdy ze współwłaścicieli traci część zniżek.

Wypracowanie zniżek

Współwłasność jest również dobrym rozwiązaniem budowania historii ubezpieczeniowej. Zapobiegliwi rodzice niejednokrotnie rejestrują i ubezpieczają wspólnie ze swoimi pociechami pojazdy, na które składka jest niska, a zwyżki składki za młody wiek posiadacza nie są dotkliwe np. skuter, przyczepka, auto o małej pojemności silnika. Dziecko nie korzysta z pojazdu, ale po kilku latach – kiedy zaistnieje taka potrzeba – ma już „wypracowane” zniżki.

Korzystanie ze zniżek współmałżonka

Jeśli jedno ze współmałżonków ma wypracowane zniżki, wówczas drugie może z nich skorzystać – warunkiem jest wspólnota majątkowa. Przy braku wspólnoty majątkowej można przyjąć rozwiązania o których mowa w punkcie 1. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno w jednym jak i drugim przypadku szkoda odbija się na zniżkach zarówno jednej jak i drugiej osoby.

Korzystanie z OC poprzedniego właściciela

Kupując samochód nabywca otrzymuje od dotychczasowego właściciela polisę OC – może z niej korzystać do końca jej ważności. Dobrze byłoby poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela i przepisać ubezpieczenie na siebie, ale bez rekalkulacji składki (odniesienie stawki do strefy zamieszkania, wieku, posiadanych przez nabywcę zniżek), ponieważ to może oznaczać dopłatę. Jeśli aktualny zakład ubezpieczeń automatycznie przeprowadza rekalkulację i okaże się ona niekorzystna, nabywca może wypowiedzieć umowę i skorzystać z innej oferty. Warto zwrócić uwagę, czy polisa była opłacana ratalnie, a jeśli tak – to czy zostały opłacone raty z polisy jeśli przypadały przed datą zakupu. Polisa po poprzednim właścicielu nie wznawia się automatycznie na kolejny rok, także trzeba pilnować terminu zawarcia kolejnego ubezpieczenia, aby nie mieć ani jednego dnia przerwy, co naraża na kary pieniężne z Funduszu Gwarancyjnego.

Jak odzyskać opłaconą składkę za OC sprzedając samochód?

Osoba, która sprzedaje auto ma obowiązek przekazania nabywcy polisy OC i tylko nabywca może ją skutecznie wypowiedzieć. Składka za okres niewykorzystany trafia wówczas do tego, kto ją opłacił, czyli zbywcy. Warto zatem ustalić z kupującym, że przy podpisywaniu dokumentów dotyczących sprzedaży podpisze i wypowiedzenie.

Zniżki za jazdę samochodem firmowym (służbowym)

Zdarza się, że osoba przez lata używa samochodu służbowego, zarejestrowanego na firmę w której pracuje, a w dokumentach ubezpieczeniowych nie ma na ten temat adnotacji, skutkiem czego osoba taka nie ma zniżek. Niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają taką sytuację i przyznają zniżki za bezszkodową historię pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy, że w danym okresie byliśmy użytkownikami wskazanego auta, oraz zaświadczeniem z zakładu ubezpieczeń, w którym wówczas auto było ubezpieczone.

Ubezpieczenie OC na okres krótszy niż rok

Jeśli samochód jest zarejestrowany, to bez względu na to, czy jest faktycznie użytkowany oraz w jakim jest stanie – musi być ubezpieczony w zakresie OC; jest to obowiązek ustawowy, objęty sankcjami w razie jego niedopełnienia. Są jednak wyjątkowe przypadki, w których można samochód ubezpieczyć na okres krótszy niż rok, a mianowicie:

    • Samochód sprowadzony z zagranicy, przeznaczony do zarejestrowania w Polsce – można ubezpieczyć jednorazowo na okres 30 dni, które mamy na dokonanie niezbędnych formalności; po tym czasie zawieramy ubezpieczenie roczne,
    • Samochód zabytkowy posiadający stosowną opinię nie musi mieć ubezpieczenia OC, jeśli nie jest użytkowany na drogach publicznych; na wyjazdy można zakupić polisę krótkoterminową np. miesięczną.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu o DMC powyżej 3,5 tony

Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, który nie jest aktualnie użytkowany – można czasowo wyrejestrować w wydziale komunikacji, a co za tym idzie uniknąć obowiązku posiadania polisy OC w tym okresie.

Zielona karta nie zawsze darmowa

Planując podróż do kraju, w którym wymagana jest zielona karta, warto zapytać przy zawieraniu ubezpieczenia jaka jest jej cena. Niektóre zakłady ubezpieczeń zapewniają ją nieodpłatnie, ale nie wszyscy i trzeba mieć to na uwadze. ZK wymagana jest w: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Wznowienie ubezpieczenia po szkodzie

Jeśli w ostatnim roku ubezpieczenia wystąpiły szkody, warto zapytać Agenta o propozycję zarówno dotychczasowego ubezpieczyciela jak i innych zakładów. Może się bowiem okazać, że rozbieżności w składkach będą bardzo duże.

Ochrona utraty zniżki

Dla ochrony przed utratą zniżki po szkodzie można wykupić dodatkową opcję – dostępną zazwyczaj zarówno w OC jak i AC; trzeba jednak pamiętać, że w większości towarzystw ochrona działa jedynie przy pierwszej szkodzie z polisy. Ponadto ochrona ta ma zastosowanie jedynie w przypadku kontynuacji ubezpieczenia na kolejny rok w tym samym zakładzie ubezpieczeń; w przeciwnym razie następuje weryfikacja szkodowości bez uwzględniania opcji ochrony zniżek.