Pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz ubezpieczyciela, polegające na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieraniu takich umów oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Za szkodę wyrządzoną przez Agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada Zakład Ubezpieczeń, na rzecz którego Agent działał. Inną kategorią Agentów są Multiagenci, którzy działają na rzecz więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń i w ich imieniu podejmują czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Multiagenci sami odpowiadają za swoje czynności - mają zatem obowiązek ubezpieczenia się w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Działania mające na celu bezpośrednio ratowanie zagrożonego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w związku z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego
Forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego w warunkach zimowych, dla wypoczynku, rozrywki i odnowy sił psychofizycznych (nie obejmująca wyczynowego uprawiania sportu), np. narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, bobsleje, hokej na lodzie, jazda figurowa na lodzie, bojery, biatlon, curling, itp.
Ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczającemu najczęściej związana z jakimś zdarzeniem losowym. Usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie. Do typowych usług assistance zaliczamy min.: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, w tym organizację leczenia, concierge, dowóz benzyny.
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.
Podmiot, na rzecz którego została udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji.
Organizacja ubezpieczycieli na terytorium danego państwa, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; w Polsce biurem narodowym jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.
Tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego Ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem lat ubezpieczania oraz szkodowości klienta; w prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia.
Osoba upoważniona przez ubezpieczonego do stałego bądź doraźnego dokonywania w jego imieniu czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia, albo pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego.
Trwale związane z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość techniczną i użytkową.
Samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego z instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi jego użytkowanie wraz z wbudowanym garażem.
Trwale związane z gruntem obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach.
Ubezpieczenie ryzyk budowy oraz ubezpieczenie ryzyk montażu; ubezpieczenia obejmujące swoją ochroną ryzyka związane z procesem budowlanym lub montażowym; możliwe jest ubezpieczenie konstruowanego obiektu (w tym również - poza typowymi budynkami - obiektów specyficznych jak drogi, mosty, linie produkcyjne, konstrukcje wodne itp.), sprzętu, narzędzi, wyposażenia i maszyn budowlanych oraz zaplecza budowy, odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonym procesem budowlanym lub montażowym.
Rodzaj ubezpieczenia majątkowego, w którym przedmiotem ubezpieczenia są ładunki podczas przewozu. W przewozach krajowych ubezpieczenie cargo chroni interes i z reguły leży w gestii właściciela towaru; w transportach międzynarodowych cargo chroni interes właściciela towaru, a gestia ubezpieczeniowa ustalana jest w umowie między stronami, z reguły poprzez wybór Incoterms.